Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – VOORWERP

Partijen sluiten een overeenkomst waarbij een overdracht van schuldvordering wordt vastgelegd.

ARTIKEL 2 – OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING

De Klant draagt de schuldvordering, die hem in toepassing van Verordening (EG) nr.261/2004 van 11 februari 2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.295/91 toekomt, over aan HF (hierna: “Overeenkomst”).

De Overeenkomst impliceert dat de Klant zijn schuldvordering ten aanzien van de luchtvaartmaatschappij niet langer zelf kan invorderen.

De Overeenkomst kan worden ingeroepen tegen andere derden dan de gecedeerde schuldenaar door het sluiten van de Overeenkomst (art. 1690, lid 1 Belgisch B.W.). De Overeenkomst kan tegen de gecedeerde schuldenaar worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat zij aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend (art. 1690, lid 2 Belgisch B.W.).

Indien de Klant brieven, e-mails of andere documenten ontvangt van de luchtvaartmaatschappij met betrekking tot de schuldvordering zal de Klant deze onmiddellijk overmaken aan HF.

Indien de Klant de compensatie zelf heeft ontvangen, dan dient deze HF hieromtrent onmiddellijk te informeren. In dat geval heeft HF het recht heeft de gemaakte kosten en de vergoeding conform artikel 4 van de Overeenkomst van de Klant terug te vorderen.

HF beslist discretionair en zonder dit te moeten motiveren tot het instellen van een vordering jegens de luchtvaartmaatschappij, alsook het voortijdig beëindigen of stopzetten van de invordering.

HF heeft steeds het recht om de overgedragen schuldvordering terug over te dragen aan de Klant zonder dat de Klant zich hiertegen kan verzetten. HF zal in dat geval steeds de Klant verwittigen van deze wederoverdracht van de vordering en de reden waarom de vordering werd geretrocedeerd.

ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De Klant is verplicht aan HF alle relevante gegevens te verstrekken, waaronder (niet-limitatief):
• Per passagier: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
• Kopij paspoort en/of identiteitskaart per passagier
• Kopijen van de vliegtickets (ev. elektronisch) en desgevallend boarding pass

De Klant zal in eer en geweten correct en waarheidsgetrouw op de door HF gestelde vragen inzake onder meer bijstand antwoorden. De Klant is verplicht aan te geven of hij aan een gereduceerd tarief reist.

De Klant verbindt zich er toe op eerste verzoek van HF bijkomende informatie te verstrekken of enige wijziging van de verstrekte informatie onverwijld aan HF te melden. Indien de Klant weigert om deze bijkomende informatie te verstrekken, kan HF ertoe aanzetten om de vordering te weigeren of om de vordering verder af te werken en de kosten en vergoeding op de Klant verhalen.

De Klant verbindt zich er toe op eerste verzoek van HF bijkomende documenten te ondertekenen die HF noodzakelijk acht om de schuldvordering in te vorderen.
HF behoudt zich het recht voor om alle Klantgegevens te wijzigen indien ze vermoedt dat het om materiële vergissingen gaat.

De Klant mag in geen geval zelf contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij of vergoedingen (bv. in de vorm van een voucher) ontvangen zonder daarin voorafgaandelijk toestemming van HF te hebben gekregen.

ARTIKEL 4 – VERGOEDING

HF werkt uitsluitend op basis van een no cure no pay principe. Hierbij houdt HF 25% in van de gerecupereerde vergoeding (incl. BTW) waarop de Klant recht heeft in toepassing van de Passagiersverordening en een administratiekost van 25 euro per persoon in.

Indien Happy Flights juridische stappen onderneemt ten aanzien van de luchtvaartmaatschappij (dit betekent van zodra het dossier wordt overgemaakt aan de advocaat van Happy Flights voor verdere juridische stappen ten aanzien van de luchtvaartmaatschappij), dient de passagier een bijkomende vergoeding van 25% van de gerecupereerde vergoeding (incl. BTW) waarop de Klant recht heeft in toepassing van de Passagiersverordening te betalen. In geval van een juridische procedure komen alle terugbetalingen van voorgeschoten gerechtskosten en eventuele rechtsplegingsvergoedingen of tegemoetkomingen in advocaat - en gerechtskosten alsook intresten rechtstreeks toe aan HF zonder dat de Klant hier aanspraak op kan maken.

HF heeft het recht bovenvermelde vergoedingen incl. BTW en een administratiekost van 25 euro per persoon rechtstreeks bij de Klant in te vorderen zo de klant in weerwil van de huidige voorwaarden enige vergoeding rechtstreeks van de luchtvaartmaatschappij zou ontvangen hebben. Het overige gedeelte van de gerecupereerde vergoeding zal door HF worden overgemaakt aan de Klant. Indien de klant geen Europees bankrekeningnummer heeft zijn de bijkomende bankkosten voor het overmaken van de gerecupereerdegelden ten laste van de klant.

HF biedt de Klant geen garantie op succes aan. Bij niet-recuperatie, zal de Klant geen vergoeding aan HF verschuldigd zijn.

ARTIKEL 5 – HERROEPING VAN DE OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING (artikel VI, 64, §1, 7° WER)

De Klant beschikt conform artikel VI, 67, §1 WER over een termijn van 14 dagen om zonder opgave van redenen onderhavige overeenkomst tot overdracht van schuldvordering te herroepen. Deze termijn vervalt 14 dagen na de dag waarop onderhavige overeenkomst werd gesloten. Kennisgeving van deze herroeping dient te geschieden door het afgeven van een ondubbelzinnige verklaring of een ingevuld modelformulier, dat als bijlage 2 is bijgevoegd bij het Wetboek Economisch Recht.

ARTIKEL 6 – VOLMACHT

De Klant geeft voor zoveel als nodig volmacht aan HF om de schuldvordering die in toepassing van Verordening (EG) nr.261/2004 van 11 februari 2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.295/91, in te vorderen.
Voor zoveel als nodig kan dit dan ook aanzien worden als een volmacht ten voordele van de door HF aan te stellen advocaten.

ARTIKEL 5 – KLACHTENPROCEDURE

Elke klacht of betwisting van welke aard ook moet op straffe van verval van het recht van betwisting door de Klant schriftelijk worden gemeld aan HF per E-mail op info@happyflights.eu uiterlijk binnen de vijf dagen volgend op de dag waarop de Klant er kennis heeft van gekregen of geacht wordt er kennis van te hebben gekregen. HF tracht uiterlijk 1 maand na ontvangst van de klacht de Klant een formeel antwoord en oplossing voor te stellen.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

De Diensten die HF levert, gelden als middelenverbintenis. HF verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om te zorgen voor een goede uitvoering van de Dienst.
HF is slechts aansprakelijk voor bedrog of zware fout die door haar of haar medewerkers, contracten, lasthebbers of aangestelden zou worden begaan in het kader de uitoefening van haar Diensten. HF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele lichte of enige andere fout, noch ingeval van overmacht zoals bv. in het geval van storingen of tekortkomingen in geautomatiseerde systemen van HF of storingen of tekortkomingen in geautomatiseerde systemen van derden waarvan HF gebruik maakt bij de Dienstverlening.

In alle gevallen, kan HF enkel worden aangesproken voor rechtstreekse schade, d.w.z. schade die het noodzakelijke en onvermijdelijke gevolg is van de fout van HF. Een commercieel gebaar kan geenszins (toekomstige) rechten in hoofde van de Klant of enige andere derde creëren.

De Klant vrijwaart HF voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van het verkeerde, bedrieglijke of oneigenlijk gebruik van de Elektronische Diensten en/of hulpmiddelen. In geval van vermoeden van bedrieglijk gebruik behoudt HF zich het recht voor de Dienst op te schorten of de overeenkomst met de Klant onmiddellijk te beëindigen.

De Klant is aansprakelijk voor de overtreding van één van de bepalingen van deze overeenkomst en vrijwaart HF voor alle gevolgen en directe en indirecte schade die hierdoor is ontstaan.

ARTIKEL 7 – TOEPASSELIJKE WETGEVING – BEVOEGDE RECHTSCOLLEGES

De Overeenkomst, alle rechten en verplichtingen van de Klant ten aanzien van HF, worden beheerst door het Belgisch recht.Behoudens afwijkende dwingende wettelijke bepalingen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevoegd.

ARTIKEL 8 – ALGEMENE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig is, dan wel wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverkort gelden.

 

Gent, 26/07/2019

Vorige versie