Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op de Diensten die Happy Flights (hierna HF) aan haar Klanten ter beschikking stelt.

Deze Algemene Voorwaarden vormen het algemeen kader van contractuele relaties tussen HF en de Klanten. Zij gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen HF en de Klanten, waarvan niet kan worden afgeweken, dan mits uitdrukkelijke toestemming van HF.

Door de bevestiging van de Klant dat HF de Schuldvordering overneemt en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden.

Voor de toepassing van deze voorwaarden, wordt begrepen onder:

  • HF = de BVBA Happy Flights, met ondernemingsnummer BE0597.764.676 en maatschappelijke zetel Bredestraat Kouter 69 te 9920 Lovendegem.
  • Klant: De passagier die onder het toepassingsgebied valt van de Passagiersverordening, en de rechten die hij/zij op basis van deze verordening kan doen gelden en overgedragen heeft aan HF.
  • Luchtvaartmaatschappij: elke Luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert die valt onder het toepassingsgebied van de Passagiersverordening.
  • Passagiersverordening: Verordening (EG) nr. 261/2004 van 11 februari 2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91.
  • Schuldvordering: de vordering die een passagier op basis van de Passagiersverordening ten aanzien van een Luchtvaartmaatschappij heeft, die niet ouder is dan 2 jaar.
  • Overdracht van Schuldvordering: de toestemming die een passagier geeft en waarbij een passagier haar vordering ten aanzien van een Luchtvaartmaatschappij overdraagt aan HF op basis van de artikelen 1689 e.v. van het Belgisch B.W.
  • Dienst: de Diensten die HF aan haar Klanten levert, in het bijzonder het terugvorderen van compensaties bij Luchtvaartmaatschappijen op basis van de Passagiersverordening.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, dan wel wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort gelden.

De titels, artikelnummers of de lay-out in deze Algemene Voorwaarden zijn louter indicatief.

Artikel 2. Overdracht van Schuldvordering

Door een beroep te doen op de Diensten van HF, gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van Overdracht van Schuldvordering aan HF.

Deze Overdracht van Schuldvordering gebeurt rechtsgeldig op basis van Boek III, titel VI, hoofdstuk VIII “Overdracht van Schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten” van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en impliceert dat de Klant zijn Schuldvordering ten aanzien van de Luchtvaartmaatschappij niet langer zelf kan invorderen.

De Overdracht van Schuldvordering kan worden ingeroepen tegen andere derden dan de gecedeerde schuldenaar door het sluiten van de overeenkomst van Overdracht (art. 1690, lid 1 Belgisch B.W.). De Overdracht kan slechts tegen de gecedeerde schuldenaar worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat zij aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend (art. 1690, lid 2 Belgisch B.W.).

Indien de Klant de compensatie zelf heeft ontvangen, dan dient deze HF hieromtrent onmiddellijk te informeren, bij gebreke waaraan HF het recht heeft de gemaakte kosten en de vergoeding conform artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van de Klant terug te vorderen.

HF beslist discretionair en zonder dit te moeten motiveren tot het instellen van een vordering jegens de Luchtvaartmaatschappij, alsook het voortijdig beëindigen of stopzetten van de invordering.

Artikel 3. Verplichtingen van de Klant

De Klant is verplicht aan HF alle relevante gegevens te verstrekken, waaronder (niet-limitatief):

  • Per passagier: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Kopij paspoort en/of identiteitskaart per passagier
  • Kopijen van de vliegtickets (ev. elektronisch) en desgevallend boarding pass

De Klant zal in eer en geweten correct en waarheidsgetrouw op de door HF gestelde vragen inzake onder meer bijstand antwoorden.  De Klant is verplicht aan te geven of hij aan een gereduceerd tarief reist.

De Klant verbindt zich er toe op eerste verzoek van HF bijkomende informatie te verstrekken of enige wijziging van de verstrekte informatie onverwijld aan HF te melden. Indien de Klant weigert om deze bijkomende informatie te verstrekken, kan HF ertoe aanzetten om de vordering te weigeren of om de vordering verder af te werken en de kosten en vergoeding op de Klant verhalen.

HFbehoudt zich het recht voor om alle Klantgegevens te wijzigen indien ze vermoedt dat het om materiële vergissingen gaat.

De Klant mag in geen geval zelf contact opnemen met de Luchtvaartmaatschappij of vergoedingen (bv. in de vorm van een voucher) ontvangen zonder daarin voorafgaandelijk toestemming van HF te hebben gekregen.

HF heeft steeds het recht om de overgedragen schuldvordering terug over te dragen naar de Klant zonder dat de Klant zich hiertegen kan verzetten. HF zal in dat geval steeds de Klant verwittigen van deze wederoverdracht van de vordering en de reden waarom de vordering werd geretrocedeerd.

Artikel 4. Vergoeding

HF werkt uitsluitend op basis van een no cure no pay principe. Hierbij houdt HF 25% in van de gerecupereerde vergoeding (incl. BTW) waarop de Klant recht heeft in toepassing van de Passagiersverordening en een administratiekost van 25 euro in. Dit dekt alle kosten, inclusief eventuele advocatenkosten en kosten van juridische procedures. In geval van een juridische procedure komen alle terugbetalingen van voorgeschoten gerechtskosten en eventuele rechtsplegingsvergoedingen of tegemoetkomingen in advocaat – en gerechtskosten rechtstreeks toe aan HF zonder dat de Klant hier aanspraak op kan maken. HF behoudt zich het recht voor deze 25% in van de gerecupereerde vergoeding (incl. BTW) waarop de Klant recht heeft in toepassing van de Passagiersverordening en een administratiekost van 25 euro per persoon in rechtstreeks bij de Klant in te vorderen zo de klant in weerwil van de huidige voorwaarden enige vergoeding rechtstreeks van de luchtvaartmaatschappij zou ontvangen of ontvangen hebben

HF biedt de Klant geen garantie op succes aan. Bij niet-recuperatie, zal de Klant geen vergoeding aan HF verschuldigd zijn.

Artikel 5. Klachtenprocedure

Elke klacht of betwisting van welke aard ook moet op straffe van verval van het recht van betwisting door de Klant schriftelijk worden gemeld aan HF per E-mail op info@happyflights.eu uiterlijk binnen de vijf dagen volgend op de dag waarop de Klant er kennis heeft van gekregen of geacht wordt er kennis van te hebben gekregen. HF tracht uiterlijk 1 maand na ontvangst van de klacht de Klant een formeel antwoord en oplossing voor te stellen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

De Diensten die HF levert, gelden als middelenverbintenis. HF verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om te zorgen voor een goede uitvoering van de Dienst.

HF is slechts aansprakelijk voor bedrog of zware fout die door haar of haar medewerkers, contracten, lasthebbers of aangestelden zou worden begaan in het kader de uitoefening van haar Diensten. HF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele lichte of enige andere fout, noch ingeval van overmacht zoals bv. in het geval van storingen of tekortkomingen in geautomatiseerde systemen van HF of storingen of tekortkomingen in geautomatiseerde systemen van derden waarvan HF gebruik maakt bij de Dienstverlening.

In alle gevallen, kan HF enkel worden aangesproken voor rechtstreekse schade, d.w.z. schade die het noodzakelijke en onvermijdelijke gevolg is van de fout van HF. Een commercieel gebaar kan geenszins (toekomstige) rechten in hoofde van de Klant of enige andere derde creëren.

De Klant vrijwaart HF voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van het verkeerde, bedrieglijke of oneigenlijk gebruik van de Elektronische Diensten en/of hulpmiddelen. In geval van vermoeden van bedrieglijk gebruik behoudt HF zich het recht voor de Dienst op te schorten of de overeenkomst met de Klant onmiddellijk te beëindigen.

De Klant is aansprakelijk voor de overtreding van één van de bepalingen van deze overeenkomst en vrijwaart HF voor alle gevolgen en directe en indirecte schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 7. Toepasselijke wetgeving – bevoegde rechtscolleges

De algemene voorwaarden en, behoudens andersluidende overeenkomst, alle rechten en verplichtingen van de Klant met inbegrip van de cessie van de schuldvorderingen van HF worden beheerst door het Belgisch recht.

Behoudens afwijkende dwingende wettelijke bepalingen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevoegd.

 

Gent, april 2015