Gebruiksvoorwaarden

Door het bezoeken van de Happy Flights (hierna HF) website verklaart u zich akkoord met het onderstaande. HF is een handelsnaam van BVBA Happy Flights, gevestigd te Lovendegem. Deze website is gericht naar passagiers die in toepassing van de zogenaamde Passagiersverordening (Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91, P.B. L. 46/1) geconfronteerd worden met een vertraging, annulering, downgrading of instapweigering voor een vlucht.

De inhoud van deze website is slechts informatief, ongeacht of deze gegevens van HF zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. De verstrekte informatie kan HF in geen geval verbinden. De geboden informatie is geen deskundig advies. HF heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de informatie, gegevens en andere data en werkt de inhoud van de website op geregelde tijdstippen bij. Niettemin garandeert HF niet dat de op de website verstrekte informatie juist, volledig of actueel is dan wel ononderbroken bereikbaar is. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik van de aangeboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. HF behoudt zich het recht voor om op elk tijdstip de algemene informatie, tarieven en producten, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.

HF is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door niet beschikbaarheid van deze website. HF is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van de website of de inhoud ervan. HF behoudt zich het recht voor om de schade of kosten gemaakt door het onrechtmatig gebruik van de website of beschikbare tools te verhalen op de gebruiker ervan.

Door naar de pagina's op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de bezoeker voormelde bedingen niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina's en het kennis nemen van de daarop gepubliceerde informatie. Indien men een klantenrelatie heeft aangegaan met HF dan zijn huidige ""algemene voorwaarden"" eveneens van toepassing op de diensten die beheerst worden door de bepalingen van een dergelijke specifieke overeenkomst.

HF behoudt alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie. Met uitzondering van het downloaden en printen van de hiertoe aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HF over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.

Het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent.