Privacybeleid

Happy Flights (hierna: HF) zal de persoonsgegevens betreffende de klant (hierna: Persoonsgegevens) in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, in het bijzonder de Wet van 8 december 1992, en de uitvoeringsbesluiten van deze wet zorgvuldig behandelen.

De verwerking van de Persoonsgegevens door HF zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

  1. het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene;
  2. het verrichten van analyses van Persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  3. het uitvoeren van (gerichte) mededelingen teneinde een relatie met betrokkene tot stand te brengen en/of met een klant in stand te houden dan wel uit te breiden;
  4. het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen HF, haar klanten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
  5. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

HF kan de Persoonsgegevens van haar klanten ter beschikking stellen aan verbonden partijen die HF bijstaan voor het uitvoeren van de door haar geleverde diensten, zoals advocatenkantoren.

HF ziet er op toe dat slechts bepaalde categorieën van personen binnen haar entiteit, toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de klanten. Hiermee wordt bedoeld dat alleen die categorieën die voor het uitvoeren van hun functie toegang nodig hebben, toegang zullen verkrijgen.

HF verschaft aan derden geen inlichtingen betreffende de klant, tenzij met diens uitdrukkelijke schriftelijke instemming of tenzij HF hiertoe gehouden is krachtens een Belgische of buitenlandse wettelijke of reglementaire bepaling, of in het geval informatie wordt geëist door een gerechtelijke of bestuurlijke overheid of zo het doorgeven van  deze informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten van HF.

HF kan, behoudens grove fout of bedrieglijk opzet, niet aansprakelijk worden gesteld voor het overtreden van deze bepalingen.

De klant gaat ermee akkoord dat alle, hem betreffende inlichtingen in één of meer databanken worden opgeslagen.

De klant zelf heeft te allen tijde recht op toegang tot de Persoonsgegevens die over hem worden verwerkt en, hij heeft het recht de verzamelde en bijgehouden gegevens te doen verbeteren. Mocht de klant om welke reden dan ook niet akkoord gaan met de verwerking van zijn Persoonsgegevens door HF zoals hierboven beschreven, dan kan dit betekenen dat HF de met haar gesloten overeenkomsten niet (verder) kan uitvoeren. Hij dient hiervoor een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van hun identificatie- en/of legitimatiebewijzen te versturen aan info@happyflights.eu.